Obchodní podmínky

I.Úvodní ustanovení

​Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Organizátorem a Účastníkem související s registrací a účastí na vzdělávacím programu O.N.E. Experience s Ericem Pearlem a Jillian Fleer a na dalších souvisejících akcích.

Definice základních pojmů:

 • Ceník je informace o výši úhrady za Služby. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální cena je zveřejněna na https://www.eric-pearl.cz;
 • Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky;
 • Organizátorem se rozumí společnost EVOLUTION HUB s.r.o., se sídlem Praha 10, Na louce 453/16, PSČ 109 00, IČ: 02664275, DIČ: CZ02664275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222184;
 • Pořadatelem výukového programu se rozumí společnost The Reconnection, LLC se sídlem State of California, United States, 11400 West Olympic  Blvd, 16 th Floor, Los Angeges, CA 90064
 • Službou se rozumí plnění Organizátora, spočívající v zajištění místa Účastníkovi na výše uvedeném vzdělávacím programu O.N.E. Experience s Ericem Pearlem a Jillian Fleer a dalších souvisejících akcích. Obsah Služby a její varianty jsou uvedeny na webovém rozhraní https://www.eric-pearl.cz;
 • Účastníkem se rozumí každý, kdo si prostřednictvím webového rozhraní objedná, uhradí a využije Služby.

 

II. Registrační podmínky a platba za Službu

​Účastník je povinen vyplnit objednávkový formulář specifikující charakter a rozsah jeho účasti, jeho osobní údaje a údaje o jeho firmě.

Následně je Účastníkovi e-mailem zaslána zálohová faktura. Tímto okamžikem se registrace pro Účastníka stává ZÁVAZNOU.

Účastnický poplatek musí být uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč nebo v EUR.

Úhrada za registraci zahrnuje:

 • Zajištění místa na výše uvedeném vzdělávacím programu a dalších souvisejících akcích

Úhrada za registraci nezahrnuje:

 • Stravování a občerstvení v místě konání
 • Případné náklady na parkování či ubytování v místě konání

Při neúčasti na akci bez písemného zrušení registrace bude Účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

​V případě registrace zaslané 3 dny a méně před konáním akce je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením potvrzení o provedení úhrady u registračního pultu na akci.

Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební kartou. V akutním případěu registrací zaslaných 3 dny a méně před konáním akce je možné úhradu provést v hotovosti nebo kartou též u registračního pultu na akci.

​V případě prodlení Účastníka s úhradou ceny služby delšího než 14 dnů je Organizátor oprávněn zrušit Účastníkovu rezervaci na akci.

Po obdržení platby je Účastníkovi e-mailem zaslán daňový doklad.

​Účastník je Organizátorem žádán, aby se na akci dostavil v dostatečném předstihu před zahájením programu (čas specifikovaný v programu pro registraci účastníků). U registračníhopultu obdrží Účastník jmenovku, případně další materiály.

III. Storno podmínky, převod účasti

Po zaplacení jsou veškeré registrační poplatky výukových programů O.N.E. Experience, Živý zážitkový výukový program (Live Immersion Training Program) i dalších akcí nevratné. Plně zaplacený poplatek za Živý zážitkový výukový program (Live Immersion Training Program), opravňuje registrovaného převést platbu na Živý zážitkový výukový program (Live Immersion Training Program) v roce následujícím po původní registraci (1 rok po registraci), a to po zaplacení ekvivalentu 50 USD jako administrativního poplatku (který bude zdaněn daňovou sazbou odpovídající cílovému výukovému programu).  Žádost o převedení platby na jiný výukový program je nutné poslat písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@evolution.cz alespoň 30 dní před začátkem programu. 

V případě vícenásobného přesunu budou administrativní poplatky určeny po registraci v každém cílovém místě. Slevy spojené s původní koupí jsou nepřenosné. Zlevněné registrační poplatky jsou přímo přenosné pouze na cílové výukové programy se stejnou nebo nižší slevou. Cílové výukové programy s nižší slevou než původní koupě budou registrovány u cílového výukového programu se slevou, která odpovídá rozdílu mezi slevou původní a současnou. Pro tyto převody bude také stanoven administrativní poplatek.

Všechny platby jsou přizpůsobeny místní měně a platným daním cílových výukových programů. Prodej nebo převod vstupenek či kreditů na výukové programy na jinou osobu není dovolen.

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo odložit výukový program O.N.E. Experience, Živý zážitkový výukový program (Live Immersion Training Program) nebo akci podle vlastního uvážení. V takovém případě se budeme snažit uskutečnit zrušenou nebo přesunutou akci do dvanácti měsíců od původního data konání. Zaplacené registrační poplatky za zrušený nebo odložený výukový program budou platné na přesunutý program. V případě, že The Reconnection neuskuteční náhradní program nebo akci, nabídne registrovaným vrácení poplatku. Pokud k tomu dojde, naše zodpovědnost se týká jen registračních poplatků, které již byly zaplaceny. Společnost The Reconnection neodpovídá za letenky, platby za hotely, jiné lístky, platby či další podobné poplatky či finanční výlohy či ztráty, které registrovaný utrpí v důsledku zrušení programu. Prosíme, vezměte v úvahu, že administrativní zpracování vrácení peněz může trvat až 30 dní. 

Ke změně data či místa konání může dojít bez předchozího upozornění. Společnost The Reconnection si vyhrazuje právo změnit jakékoli pokyny ke každému výukovému programu bez předchozího upozornění. 

Registrací do výukového programu uznáváte, že společnost The Reconnection netvrdí, nezaručuje ani negarantuje, že dosáhnete dostatečného pochopení a znalostí, abyste se stali praktikem Reconnective Healing. Registrační poplatky za výukový program jsou nevratné bez ohledu na to, jestli se stanete praktikem nebo ne. Nárok na vrácení poplatků nezávisí na tom, zda se stanete praktikem Reconnective Healing či nikoli. 

IV. Reklamační řád

​Zákazník má právo podat společnosti EVOLUTION HUB s.r.o. reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:

 • Způsobu výuky lektora
 • Metodického obsahu akce
 • Organizace akce

​Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu, Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem na info@evolution.cz.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

 • Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
 • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • Identifikaci akce - datum, název, případně číslo faktury k dané akci
 • Popis - důvod reklamace/stížnosti

​Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do společnosti EVOLUTION HUB s.r.o.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu akce nebo organizace akce:

 • Pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobuodpovědnou za řešení reklamací/stížností.
 • Odpovědná osoba prověří předmět-důvod reklamace/stížnosti dané akce (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem, atd.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

 

​V. Ochrana osobních údajů

Organizátor shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi.

​Organizátor chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Organizátor prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

​Organizátor nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Organizátora, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Omezení nakládání s údaji

Organizátor nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

Zpracování osobních údajů

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek a pro statistické účely.

Zasílání obchodních sdělení

Uživatel bere na vědomí a souhlasí stím, že Organizátor a Pořadatel výukového programu bude osobní údaje využívatk marketingovým účelům tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu 5 let. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů

Souhlasem s těmito Podmínkami uděluje Uživatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na webovém rozhraní a/nebo při objednávání Služby Organizátorovi jako správci za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby.

​Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na webovém rozhraní nebo na některém z webových rozhraní aplikace na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být Organizátorem uchovávány i po skončení poskytování Služby či bezplatné Služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu Uživatele, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.

Zpracovatel

Organizátor jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Organizátora. Po odvolání souhlasu Organizátor zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Upozorňujeme, že vpřípadě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dojdek částečnému nebo úplnému znepřístupnění Služby v tom rozsahu, v jakém je pro využívání Služby nutné zpracování osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů

Uživatel bere na vědomí, že Organizátor může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

Statistická data

Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Organizátorem pro rozvoj a provoz Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudouobsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.

​Organizátor si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí Službu pozastavit a ihned informovat Uživatele.

VI. Závěrečná ustanovení

 • ​Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách Organizátora https://www.eric-pearl.cz 
 • Veškerá komunikace mezi stranami, včetně zrušení registrace, musí být písemná či prostřednictvím druhé straně známých emailů.
 • Vztahy založené těmito obchodními podmínkami se řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.
 • Veškeré spory, které nebudou moci být vyřešeny dohodou, budou řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
 • Organizátor si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

​​

Tyto Obchodní podmínky platí od 1.12.2018